Psykologisk førstehjælp

PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP

Hvem er sikret
Følgende er sikret på Idrættens fælles ansvarsforsikring:

DIF og tilknyttede specialforbund og deres medlemsforeninger og

DGI samt tilknyttede landsdelsforeninger, associerede foreninger (DDS) og disses medlemsforeninger
Hvilke personer er omfattet af ordningen
a)
Medlemmer af foreninger under pkt. ”Hvem er sikret”, når de deltager i aktiviteter arrangeret af de nævnte foreninger.
b)
De frivillige hjælpere, ledere, trænere, instruktører og dommere i deres virke/arbejde for foreningen.
c)
De af foreningen ansatte trænere, instruktører, dommere m.fl.
d)
Ægtefæller*, børn**, forældre og søskende til personer anført under a). Dog er forældre til den skadelidte person altid omfattet af psykologisk krisehjælp.*
*
Ved ægtefæller forstås personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med den skadelidte. Et bofællesskab bestående af 2 personer sidestilles med fast parforhold.
Registreret partnerskab sidestilles med ægteskab.
**
Omfattede børn er hjemmeboende børn under 21 år, herunder plejebørn og stedbørn, og de skal have folkeregisteradresse hos en af forældrene.
For at være omfattet skal personer, nævnt under punkt a) til d), enten rammes af, overvære eller være i umiddelbar nærhed af hændelsen, der udløser dækning for psykologisk krisehjælp.
Hvornår indtræder sikrede i ordningen
Ordningen træder i kraft 1. januar 2010.
Ved etablering af nye specialforbund eller landsdelsforeninger indtræder disse i ordningen fra samme tidspunkt. Det samme gælder ved nye klubber eller foreninger under disse.
Hvornår udtræder sikrede af ordningen
Fra det tidspunkt et specialforbund eller en landsdelsforening bliver nedlagt udtræder man af ordningen. Det samme gælder klubber eller foreninger under disse.
Hvad er det geografiske dækningsområde
Hele Verden.
Hvornår kan der gives psykologisk krisehjælp
Psykologisk krisehjælp udløses ved traumatiske hændelser opstået i forbindelse med en aktivitet udført i den sikredes regi/interesse.

Som traumatisk hændelse defineres f.eks.:

Voldsom ulykke eller skade.

Alvorligt ildebefindende.

Dødsfald. *

Abort. *

Trafikulykke. (Transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af den sikrede).

Overfald/overgreb.
* F.eks. dødsfald der sker under en kamp, livstruende sygdom som følge af en aktivitet i foreningen, abort udløst i forbindelse med en skade opstået under træning/kamp.
Der ydes ikke psykologisk krisehjælp til arbejdsrelaterede kriser som f.eks. stress, mobning og depression.
Side 1/2
Senest opdateret 19.01.2011
Værd at vide om Idrættens forsikringer
Psykologisk krisehjælp
Side 2/2
Senest opdateret 19.01.2011
Hvor mange timers psykologisk krisehjælp gives der
Der tilbydes op til 10 timers gratis psykologisk krisehjælp pr. person pr. hændelse. Psykologens eventuelle transporttid medregnes i de 10 timer.
Den samlede forsikringssum pr. forsikringsår andrager kr. 1.000.000.
Hvem er ikke omfattet af ordningen

Tilskuere til aktiviteter eller idrætsbegivenheder uanset om de har tilknytning til den sikrede kreds (jf. dog punkt 2 om nært relaterede familiemedlemmer).

Klubber i selskabsform.
Hvordan rekvireres krisehjælp
Hvis der opstår behov for psykologisk krisehjælp, kontaktes Tryg Alarm, som har åbent døgnet rundt på telefon (+45) 44 68 82 00.
Ved henvendelse oplyses:

Eget navn og adresse.

Sikredes (forening, forbund eller lignende) navn og adresse.

Navn på kontaktperson fra sikrede.

Police nr. 655-162.157.

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere