Billund idrætsforening

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BILLUND IDRÆTSFORENING

§1 - Navn

Foreningens navn er Billund Idrætsforening.

Foreningen er stiftet den 27. maj 1904.

Foreningens hjemsted er Billund by.

 

§2 - Formål

Foreningens formål er, ved idræt at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§3 - Medlemsskaber

Foreningen er medlem af relevante og nødvendige idrætsorganisationer og er dermed underlagt deres vedtægter.

 

§4 – Optagelse og Udmeldelse

En ny afdeling/aktivitet kan til enhver tid oprettes, såfremt der fra den pågældende sportsgren, udpeges en afdelingsbestyrelse på mindst 1 formand og 1 kassér eller et aktivitetsudvalg på mindst 1 formand. Formanden er automatisk medlem af Hovedbestyrelsen.

Afdelinger/aktiviteter kan til enhver tid udgå af foreningen, hvis dette er blevet besluttet på et ekstraordinært årsmøde af den pågældende afdeling, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. I så fald udgår formanden automatisk af hovedbestyrel­sen og det økonomiske mellemværende gøres op.

Ophører en afdeling / aktivitet på grund af manglende tilslutning o.l. lukkes aktiviteten og aktiverne tilfalder foreningen.

Afdelinger/aktiviteter eller bestyrelsesmedlemmer kan ekskluderes af foreningen, hvis disse udviser skadende adfærd for foreningens virke. En ekskludering skal enstemmigt vedtages i hovedbestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer fra afdelingen/aktiviteten som er til afstemning er ikke stemmeberettiget. I fald en afdeling/aktivitet eller bestyrelsesmedlem ekskluderes udgår bestyrelsesmedlemmet/afdelingen/aktiviteten af hovedbestyrelsen/foreningen og det økonomiske mellemværende gøres op.

 

§5 - Afdelinger

Hver afdeling/aktivitet vælger selv sin ledelse og hvem der tegner afdelingen / aktiviteten.

De forskellige afdelinger/aktiviteter udarbejder selv for­retningsgangen og reglement for deres afdeling. Disse skal dog forevises hovedbestyrelsen til godkendel­se.

Økonomiske opgaver der er større end afdelings/aktiviteters egenkapital skal altid fore­vises hovedbestyrelsen til godkendelse.

Alle har stemmeret i de afdelinger hvor man betaler og til foreningens Årsmøde.

 

§6 - Kontingent

Kontingent fastsættes og opkræves af de enkelte afdelinger.

Der betales et administrationsgebyr til foreningen, som fastsættes af Hovedbestyrelsen.

 

§7 - Ledelse

Foreningen ledes af en Hovedbestyrelse, der består af:

 1. Forretningsudvalget
 2. En repræsentant fra de enkelte afdelingers bestyrelse

På Årsmødet vælges medlemmer til Forretningsudvalget, der består af:

 1. Formand
 2. Næstformand.
 3. Kassér
 4. Et eller flere menige medlemmer

Hvert medlem af Forretningsudvalget vælges for en periode af 2 år. Der er medlemmer på valg hvert år. Forretningsudvalget konstituerer sig umiddelbart efter Årsmødet.

Foreningens drift foretages af Forretningsudvalget, ud fra forretningsgange, der besluttes af Hovedbestyrelsen og af Årskalender.

 

§8 Tegningsregler & Hæftelse

Foreningens adresse er den siddende formands privat-adresse.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af det samlede forretningsudvalg.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Foreningen er underlagt kommunens regnskabs-regler for frivillige foreninger.

 

§9 – Regnskab og Revision

Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet afleveres til revisor senest den 1. februar.

Det påhviler Forretningsudvalget at udarbejde budgetter for foreningens økonomi, med hjælp fra de enkelte afdelinger. Revisor vælges på Årsmødet for 1 år ad gangen.

 

§10 - Årsmøde

Foreningens højeste myndighed er Årsmødet, der afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldelse sker på foreningens hjemmeside med 14 dages varsel og angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af Forretningsudvalg §7
 7. valg af 1 revisor §9

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Valgbare er personer der er fyldt 15 år, dog kan indvalgte under 18 år ikke besætte formands- og kassererposterne.                                           

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal, dog kræves til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Der skrives beslutnings referat.

 

 §11 – Ekstraordinært Årsmøde

Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når et flertal i Hovedbestyrelsen, eller 50 navngivne medlemmer, ønsker dette. Mødet skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og det skal indvarsles i lighed med et ordinært årsmøde.

 

§12 - Vedtægts ændringer

Vedtægts ændringer kan kun foretages på et årsmøde, og til vedtagelse af en ændring kræves at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

 

§13 - Opløsning

Billund Idrætsforening kan kun opløses, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere i 2 på hinanden følgen­de ekstraordinære årsmøder stemmer her­for.

Den eventuelle formue tilfalder da andre idrætsforeninger i Billund by.

 

Således vedtaget på Årsmødet den 24.02.1977.

Revideret den 29.03.2007.

Revideret den 23.03.2011.

Revideret den 27.03.2018

Revideret den 26.03.2019

Godkendt på BI Årsmødet den 26 marts 2019

Luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere