Vedtægter for Billund Triatlon Klub

§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Foreningens navn er: Billund Triathlon Klub

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Billund Kommune

§ 1.3 Foreningen er en del af Billund Idrætsforening

§ 2. Formål

§ 2.1 Foreningens formål er at kunne tilbyde alle der skulle have lyst til at prøve kræfter med triatlon sporten, et samlingssted, en klub, hvor vi kan sparre med hinanden, igennem en fælles træning og socialt samvær. Billund Triathlon Klub vil satse på bredden, eliten og ungdommen. Vores motto er: Triathlon er for alle

§ 3. Medlemskab

§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via foreningens hjemmeside, lokale medier og på mail. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i August måned.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Årsberetning samt godkendelse heraf. 4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent. 5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen. 6. Valg til bestyrelse og én suppleant. 7. Valg af revisor og én revisorsuppleant 8. Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.

§ 5. Foreningens bestyrelse

§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

§ 5.2 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og yderligere et eller flere bestyrelsesmedlemmer, der kan herudover vælges et antal suppleanter. På generalforsamlingen vælges ud over bestyrelsesmedlemmerne tillige 1 revisorer samt 1 revisorsuppleanter.

§ 5.3 Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I lige år vælges formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges næstformand, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. Ved sammensætning af en bestyrelse i en nystiftet forening kan valgene gælde for tre henholdsvis to år. Formanden skal dog vælges for tre år og næstformanden for to år.

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm

§ 6. Tegningsret

§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

§ 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 6.4 Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

§ 7. Kontingent

§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 2/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi

§ 10.1 Regnskabsåret går fra 1/9 – 31/8.

§ 10.2 Det revidere regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til revisoren og revisor suppleanten senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

§ 12. Facebook, hjemmeside og andre offentlige medier.

§ 12.1 Alle Facebook sider, hjemmesider og andre offentlige medier i Billund Triathlon regi skal til en hver tid kun administreres af bestyrelsen. Med mindre bestyrelsen uddelegere opgaven til et medlem med gyldigt medlems bevis.

§ 13. Logo og konkurrence dragt.

§ 13.1 Logo ændringer skal vedtages på en generalforsamling, og vedtages ved stemme flertal af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 13.2 Klubbens logo må kun bruges uden for klub regi med skriftlig godkendelse fra samtlige medlemmer i bestyrelsen.

§ 13.3 Klubbens konkurrence dragt skal til enhver tid følge BI’s farver, så længe Billund Triathlon er en under afdeling af Billund IF.